Pečeme spolu

Koncept revitalizace Freyova cukrovaru
^

SEZNAMTE SE S KONCEPTEM REVITALIZACE

Na této stránce se můžete seznámit s hodnocením současného stavu území a s tím, jakým způsobem na něj návrh revitalizace reaguje. Níže si můžete stáhnout výstavu věnovanou historii, hodnocení současného stavu území a představení konceptu revitalizace.

V areálu je plánován vznik nových bytů. Spolu s novými bytovými domy vzniknou nová velkorysá veřejná prostranství s dostatkem zeleně, která budou propojena se svým okolím i revitalizovaným areálem pekáren Odkolek. Revitalizace území tak pomůže zvýšit atraktivitu celé oblasti

Analýza současného stavu
Návrh revitalizace
Hodnoty
 1. Klidná lokalita s dostatkem zeleně
  Území v okolí Krocínky je klidnou lokalitou obklopenou zelení. Nacházejí se zde parky s rekreačním využitím - park Jetelka a klíčovský lesopark s kaštanovou alejí v ulici Nad Klíčovem. Oba parky spojuje pás zeleně procházející severní částí areálu bývalého Freyova cukrovaru a soukromými zahradami.
 2. Výrazná terénní modelace území nabízí pohledy na Vysočany
  Rozložení vilové čtvrť při ulici Pod Krocínkou na svahu nad areálem bývalého Freyova cukrovaru jí dodává osobitý charakter a nabízí výhledy na celé Vysočany.
 3. Průmyslová historie území
  Areál bývalého Freyova cukrovaru byl prvním průmyslovým podnikem Vysočan a založil tak průmyslovou historii této části Prahy. Přestože se z původního cukrovaru nezachovali žádné hodnotné stavby, stopa průmyslové historie, paměť místa zůstává zachována.
 4. Dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou
  Lokalita je velmi dobře obsloužená městskou hromadnou dopravou, která poskytuje dobré spojení s centrem Prahy a okolím. Ze stanice Vysočanská je možné využít metro, nebo tramvajové a autobusové linky.
 5. Vlakové nádraží Praha - Vysočany
  V blízkosti areálu se nachází vlakové nádraží Praha – Vysočany, které má vysoký potenciál pro dopravu jak v rámci Prahy, tak i mimo hlavní město.
Problémy
 1. Areál je dnes bariérou v území
  Areál bývalého Freyova cukrovaru spolu s areálem Pekáren Odkolek vytváří bariéru v území. Oba areály jsou neprostupné a je nutné je obcházet po nevyhovujících komunikacích.
 2. Objekty v areálu se rozpadají
  Budovy v bývalém areálu Freyova cukrovaru jsou v nevyhovujícím technickém stavu, dlouho do nich nebylo investováno a dále chátrají. Rozpadající se areál devalvuje zdejší prostředí, zároveň na sebe váže sociálněpatologické jevy, obyvatelé se v okolí areálu necítí bezpečně.
 3. Výrazná terénní modelace zhoršuje prostupnost území
  Areálem bývalých pekáren prochází ve směru sever- jih velký terénní zlom, který snižuje prostupnost území. Původní propojení ulice Ke Klíčovu a Pod Krocínkou podél tohoto zlomu bylo zrušeno.
 4. Nestabilita svahů
  Ve svazích nad areálem bývalých pekáren a cukrovaru jsou místy problémy s jejich nestabilitou.
 5. Problematické parkování v ulici Pod Krocínkou
  Parkování v ulici Pod Krocínkou je, především kvůli jejímu úzkému profilu, problematické. Zvýšení provozu v ulici Pod Krocínkou, případně zvýšení počtu parkujících aut by tuto situaci zhoršilo.
 6. Špatný stav napojení ulice Pod Krocínkou na ulici Ke Klíčovu
  Ulice Ke Klíčovu je ve špatném technickém stavu, kvůli úzkému profilu není vyhovující a bezpečná pro pohyb chodců a cyklistů. Napojení ulice Pod Krocínkou na ulici Nad Klíčovem a dále ulici Ke Klíčovu je nepřehledné a nebezpečné. V době dopravní špičky zde dochází k zácpám. Další zatížení těchto křižovatek by situaci jen zhoršovalo.
Hlavní principy revitalizace
 1. Areál jako součást Vysočan
  Dnes uzavřený areál tvořící bariéru v území se stane spolu s revitalizovaným areálem Pekáren Odkolek součástí systému veřejných prostranství Vysočan. Ve východo-západní ose areálu vznikne pěší propojení, které naváže na schodiště ve zdi terénního zlomu mezi pekárnami a cukrovarem. Veřejná prostranství obou areálů tak budou propojena. Severojižní propojení zajistí nově obnovená cesta mezi oběma areály, která bude realizována v rámci revitalizace Pekáren Odkolek.
 2. Dostatek zeleně
  Centrem areálu bude komorní, klidové parkově upravené prostranství s místy pro odpočinek a setkávání. Tento park a zelená prostranství navazující na bytové domy dotvoří spolu s parkovými plochami v areálu Pekáren Odkolek zelený koridor mezi současnými parky Flajšnerka a Klíčovským parkem. V parku a na veřejných prostranstvích budou vysazeny stromy, keře, ale i barevné trvalkové záhony, které podpoří biodiverzitu území a dotvoří osobitý charakter místa. Využita bude i zeleň na fasádách bytových domů.
 3. Klidná rezidenční čtvrť
  V území vznikne klidná rezidenční čtvrť se zhruba 240 novými byty. V areálu bývalého Freyova cukrovaru v parteru objektů ani ve veřejném prostoru nebudou prostory pro provozovny a aktivity, které by narušily ticho a klid navazující vilové čtvrti.
 4. Respekt k charakteru navazujícího území
  V severní části území vzniknou bytové domy, které doplní navazující vilovou čtvrť. V jižní části areálu podél ulice Ke Klíčovu budou postaveny objekty městského charakteru, které naváží na výstavbu v areálu Odkolek. Podlažnost jednotlivých objektů vychází z výrazné terénní modelace areálu a respektuje výšku stávající zástavby v ulici Pod Krocínkou. Nové objekty jsou rozmístěny tak, aby byly v maximální míře zachovány pohledy na Prahu.
 5. Dopravní napojení nezatíží ulici Pod Krocínkou
  Areál bude dopravně napojen na ulici Ke Klíčovu. Křižovatka ulic Ke Klíčovu a Nad Klíčovem bude upravena tak, aby umožnila bezpečné napojení areálu. Součástí plánované revitalizace areálu Pekáren Odkolek a Freyova cukrovaru je i pokračování rekonstrukce této ulice, které umožní i bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Nová čtvrť tak dopravně nezatíží ulici Pod Krocínkou.
 6. Bude využita občanská vybavenost v areálu Odkolek
  Obyvatelé revitalizovaného areálu bývalého Freyova cukrovaru, stejně jako stávající obyvatelé území budou využívat občanskou vybavenost v přízemí budov obklopujících areálová náměstí v areálu Odkolek. 

SEZNAMTE SE PODROBNĚJI S NÁVRHEM REVITALIZACE AREÁLU