Pečeme spolu

Koncept revitalizace Freyova cukrovaru
^

SEZNAMTE SE S KONCEPTEM REVITALIZACE

Na této stránce se můžete seznámit s hodnocením současného stavu území a s tím, jakým způsobem na něj návrh revitalizace reaguje. Níže si můžete stáhnout výstavu věnovanou historii, hodnocení současného stavu území a představení konceptu revitalizace.

V areálu je plánován vznik nových bytů. Spolu s novými bytovými domy vzniknou nová velkorysá veřejná prostranství s dostatkem zeleně, která budou propojena se svým okolím i revitalizovaným areálem pekáren Odkolek. Revitalizace území tak pomůže zvýšit atraktivitu celé oblasti

Analýza současného stavu
Návrh revitalizace
Hodnoty
 1. Klidná lokalita s dostatkem zeleně
  Území v okolí Krocínky je klidnou lokalitou obklopenou zelení. Nacházejí se zde parky s rekreačním využitím - park Jetelka a klíčovský lesopark s kaštanovou alejí v ulici Nad Klíčovem. Oba parky spojuje pás zeleně procházející severní částí areálu bývalého Freyova cukrovaru a soukromými zahradami.
 2. Výrazná terénní modelace území nabízí pohledy na Vysočany
  Rozložení vilové čtvrť při ulici Pod Krocínkou na svahu nad areálem bývalého Freyova cukrovaru jí dodává osobitý charakter a nabízí výhledy na celé Vysočany.
 3. Průmyslová historie území
  Areál bývalého Freyova cukrovaru byl prvním průmyslovým podnikem Vysočan a založil tak průmyslovou historii této části Prahy. Přestože se z původního cukrovaru nezachovali žádné hodnotné stavby, stopa průmyslové historie, paměť místa zůstává zachována.
 4. Dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou
  Lokalita je velmi dobře obsloužená městskou hromadnou dopravou, která poskytuje dobré spojení s centrem Prahy a okolím. Ze stanice Vysočanská je možné využít metro, nebo tramvajové a autobusové linky.
 5. Vlakové nádraží Praha - Vysočany
  V blízkosti areálu se nachází vlakové nádraží Praha – Vysočany, které má vysoký potenciál pro dopravu jak v rámci Prahy, tak i mimo hlavní město.
Problémy
 1. Areál je dnes bariérou v území
  Areál bývalého Freyova cukrovaru spolu s areálem Pekáren Odkolek vytváří bariéru v území. Oba areály jsou neprostupné a je nutné je obcházet po nevyhovujících komunikacích.
 2. Objekty v areálu se rozpadají
  Budovy v bývalém areálu Freyova cukrovaru jsou v nevyhovujícím technickém stavu, dlouho do nich nebylo investováno a dále chátrají. Rozpadající se areál devalvuje zdejší prostředí, zároveň na sebe váže sociálněpatologické jevy, obyvatelé se v okolí areálu necítí bezpečně.
 3. Výrazná terénní modelace zhoršuje prostupnost území
  Areálem bývalých pekáren prochází ve směru sever- jih velký terénní zlom, který snižuje prostupnost území. Původní propojení ulice Ke Klíčovu a Pod Krocínkou podél tohoto zlomu bylo zrušeno.
 4. Nestabilita svahů
  Ve svazích nad areálem bývalých pekáren a cukrovaru jsou místy problémy s jejich nestabilitou.
 5. Problematické parkování v ulici Pod Krocínkou
  Parkování v ulici Pod Krocínkou je, především kvůli jejímu úzkému profilu, problematické. Zvýšení provozu v ulici Pod Krocínkou, případně zvýšení počtu parkujících aut by tuto situaci zhoršilo.
 6. Špatný stav napojení ulice Pod Krocínkou na ulici Ke Klíčovu
  Ulice Ke Klíčovu je ve špatném technickém stavu, kvůli úzkému profilu není vyhovující a bezpečná pro pohyb chodců a cyklistů. Napojení ulice Pod Krocínkou na ulici Nad Klíčovem a dále ulici Ke Klíčovu je nepřehledné a nebezpečné. V době dopravní špičky zde dochází k zácpám. Další zatížení těchto křižovatek by situaci jen zhoršovalo.
Hlavní principy revitalizace
 1. Areál jako součást Vysočan
  Dnes uzavřený areál tvořící bariéru v území se stane spolu s revitalizovaným areálem Pekáren Odkolek součástí systému veřejných prostranství Vysočan. Ve východo-západní ose areálu vznikne pěší propojení, které naváže na schodiště ve zdi terénního zlomu mezi pekárnami a cukrovarem. Veřejná prostranství obou areálů tak budou propojena. Severojižní propojení zajistí nově obnovená cesta mezi oběma areály, která bude realizována v rámci revitalizace Pekáren Odkolek.
 2. Dostatek zeleně
  Centrem areálu bude komorní, klidové parkově upravené prostranství s místy pro odpočinek a setkávání. Tento park a zelená prostranství navazující na bytové domy dotvoří spolu s parkovými plochami v areálu Pekáren Odkolek zelený koridor mezi současnými parky Flajšnerka a Klíčovským parkem. V parku a na veřejných prostranstvích budou vysazeny stromy, keře, ale i barevné trvalkové záhony, které podpoří biodiverzitu území a dotvoří osobitý charakter místa. Využita bude i zeleň na fasádách bytových domů.
 3. Klidná rezidenční čtvrť
  V území vznikne klidná rezidenční čtvrť se zhruba 240 novými byty. V areálu bývalého Freyova cukrovaru v parteru objektů ani ve veřejném prostoru nebudou prostory pro provozovny a aktivity, které by narušily ticho a klid navazující vilové čtvrti.
 4. Respekt k charakteru navazujícího území
  V severní části území vzniknou bytové domy, které doplní navazující vilovou čtvrť. V jižní části areálu podél ulice Ke Klíčovu budou postaveny objekty městského charakteru, které naváží na výstavbu v areálu Odkolek. Podlažnost jednotlivých objektů vychází z výrazné terénní modelace areálu a respektuje výšku stávající zástavby v ulici Pod Krocínkou. Nové objekty jsou rozmístěny tak, aby byly v maximální míře zachovány pohledy na Prahu.
 5. Dopravní napojení nezatíží ulici Pod Krocínkou
  Areál bude dopravně napojen na ulici Ke Klíčovu. Křižovatka ulic Ke Klíčovu a Nad Klíčovem bude upravena tak, aby umožnila bezpečné napojení areálu. Součástí plánované revitalizace areálu Pekáren Odkolek a Freyova cukrovaru je i pokračování rekonstrukce této ulice, které umožní i bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Nová čtvrť tak dopravně nezatíží ulici Pod Krocínkou.
 6. Bude využita občanská vybavenost v areálu Odkolek
  Obyvatelé revitalizovaného areálu bývalého Freyova cukrovaru, stejně jako stávající obyvatelé území budou využívat občanskou vybavenost v přízemí budov obklopujících areálová náměstí v areálu Odkolek. 

SEZNAMTE SE PODROBNĚJI S NÁVRHEM REVITALIZACE AREÁLU

Cookies

1. Společnost Rezident Park 1 s.r.o., IČO: 05769515, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka C 270450, jakožto provozovatel této webové stránky jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

2. Co jsou cookies? Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

3. Je užívání cookies zákonné? Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1. lze za určitých okolností považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

4. Jak zabránit shromažďování cookies? Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@metrostavdevelopment.cz . Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Změnu nastavení pro zakázání shromažďování cookies měření návštěvnosti lze provést zde.

5. Cookies pro cílení reklamy. Cookies pro cílení reklamy mohou být zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, který udělujete příslušným nastavením internetového prohlížeče ve vašem počítači.. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče .

6. Doba uchování. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Komu jsou cookies zpřístupněny? Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Společnost Blueberry.cz Apps s.r.o., IČ: 28535138, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2 – Nové město;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA

Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

8. Jaká máte v souvislosti se zpracováním cookies práva? Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě statistických cookies nebo cookies nezbytných pro fungování webové stránky,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním cookies změnou nastavení vašeho prohlížeče,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Statistické

visitor

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se využívá ke statistickým informacím.

1 rok

Statistické

cookieconfirmed

Informuje o potvrzení zásad Cookies uživatelem webových stránek.

1 rok

Statistické

actual-visit

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se využívá ke statistickým informacím.

Session

Statistické

_ga

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

2 roky

Statistické

_gat

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

Session

Statistické

_gid

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

Session

Marketingové

ads/ga-audiences

Využívá Google Adwords pro zacílení reklam

Session

Cookies nám pomáhají poskytovat a zlepšovat naše služby.
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies.
Chci vědět více
Ok